Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży produktów i części elektronicznych przez firmę DJ SERWIS Roman Jabłoński za pośrednictwem sklepu internetowego www.djserwis-sklep.pl i www.djlab.pl (zwanego dalej: „Sklepem”) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zakres i warunki zamawiania towarów w sklepie DJ SERWIS z siedzibą Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Piłsudskiego 4, o nr NIP 726-255-14-14, REGON 101744805 e-mail serwis@djlab.pl, nr telefonu +48 512 12 80 80, zwanego dalej „Sprzedawcą”, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem www.djlab.pl, zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Reklamacje i zwroty obsługiwane są pod adresem ul. Piłsudskiego 4, 95-050 Konstantynów Łódzki.
  Z wykorzystaniem Sklepu Klient ma możliwość złożenia niewiążącego zamówienia mającego na celu sprzedaż towarów i usług dostępnych w Sklepie.
 3. Treść stron internetowych Sklepu oraz inne informacje zawarte w Sklepie, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Przedstawienie w Sklepie wizerunków produktów nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
 5. Wszystkie towary w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba, że na karcie produktu wyraźnie opisano inaczej, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest fizyczny adres Sklepu.

§2 Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Sprzedawca.
 2. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności opublikowaną w Sklepie oraz stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niektóre formy sprzedaży mogą bezwzględnie wymagać podania pewnego zakresu danych osobowych w celu poprawnego i bezpiecznego zrealizowania umowy.

§3 Warunki świadczenia usług

 1. Zakazuje się dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności zakazuje dostarczana przez lub do systemów teleinformatycznych Sprzedawcy danych powodujących zachwianie pracy lub powodujących przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedawcy, a także danych naruszających dobra osób trzecich, ogólne normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

§4 Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie Sklepu są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem strony internetowej.
 3. Ceny podane na stronie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki i płatności.
 4.  Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w Sklepie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 7. Sprzedawca informuje, iż oferty, o których mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu będą ważne do wyczerpania zapasów. O kolejności realizacji zleceń decyduje kolejność złożenia zamówienia.
 8. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§5 Złożenie zamówienia

 1. Sprzedawca przyjmuje zamówienia mające na celu przygotowanie umowy na towary dostępne w Sklepie poprzez jego stronę internetową.
 2. Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania.
 3. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
 4. Sprzedawca w informacji zwrotnej o przyjęciu zamówienia wskaże klientowi dane do wybranego sposobu płatności szczegółowo opisanego w §7.
 5. Wysłanie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane w związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą. Sprzedawca nie jest obowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.
 6. Przyjmuje się, że Klient zatwierdzając zamówienie dokonuje jednocześnie akceptacji Regulaminu. Jeżeli któryś z punktów Regulaminu prawnie wymaga zgody udzielonej wprost, uznaje się, że punkt jest obowiązujący tylko pod warunkiem poprawnego udzielenia zgody.
 7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie
   dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia).
 8. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie Sklepu błędnych cen, lub opisów produktów. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w §10 poniżej.
 9. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 10. W przypadku problemów z dostawą w uzgodnionym terminie lub potrzeby zmiany terminu dostawy Klient może skontaktować się bezpośrednio z firmą kurierską powołując się na numer listu przewozowego, lub właściwym miejscowo Urzędem Pocztowym.

§6 Dostawa zamówienia

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym Sprzedawcy dostarczony będzie za pośrednictwem firm kurierskich lub poczty polskiej pod wskazany przez Klienta adres. Klient ma możliwość przy składaniu zamówienia wyboru odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki);
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Wraz z towarem wydawana są faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w celu uzupełnienia braków.
 4. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu zamówienia nie zostanie zrealizowane w przypadku:
  1. zalegania przez Klienta z płatnościami;
  2. podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu zamówienia;
  3. braku kontaktu z klientem pod podanymi w zamówieniu adresem e–mail oraz telefonem o ile zamówienie nie zostało opłacone;
  4. nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta;
  5. uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje podejrzenie działania Klienta niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie, podszywania się pod inną osobę.
  6. negatywnej historii klienta w zakresie realizacji wcześniejszych zamówień Sprzedawcy.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane do 30 dni od daty jego potwierdzenia lub płatności przy zamówieniach opłacanych z góry. Sprzedawca ma prawo określić w toku realizowania zamówienia inny, krótszy termin jego realizacji, o ile Klient nie wyrazi sprzeciwu.
  W razie opóźnienia Sprzedawcy Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

§7 Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
  1. Przed wydaniem towaru Klientowi (płatność z góry):
   • przelewem na rachunek bankowy,
   • za pomocą karty kredytowej,
   • w systemie sprzedaży ratalnej szczegółowo opisanej na stronie internetowej w zakładce „raty”.
  2. W momencie odbioru towaru:
   • gotówką do rąk przewoźnika lub listonosza w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika lub poczty polskiej,
   • gotówką w siedzibie Sprzedawcy.
 2. W przypadku płatności z góry zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy i od tego momentu zaczynają biec prawnie i w niniejszym regulaminie opisane terminy realizacji zamówienia.
 3. Klient ma obowiązek opłacić zamówienia w ciągu 7 dni od jego potwierdzenia, w przeciwnym przypadku Sprzedawca ma prawo do odstąpienia o umowy sprzedaży.
 4. Sprzedawca może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
 5. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Sklepie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

§8 Zwrot towaru

 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyny zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty odebrania towaru składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wskazanego terminu.
 2. Klient może skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem https://djlab.pl/odstapienie-od-umowy-wzor/ ale skorzystanie z tego wzoru nie jest warunkiem koniecznym.
 3. Zwrot towaru, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, odbywa się na koszt Klienta. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Usunięcie fabrycznych zabezpieczeń opakowania (folia, naklejka, taśma), nie może być potraktowane jako powód odmowy zwrotu przez Sprzedawcę.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. W przypadku zwrotu towaru posiadającego znamiona korzystania w sposób wykraczający poza konieczny, Sprzedawca ma prawo zmniejszenia wartości sprzętu w stopniu adekwatnym do najniższej rynkowej wartości przedmiotu używanego, kiedy sprzedawca nie może ponownie zaoferować towaru jako nowy.
 6. Zwrot towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.
 7. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia §8 pkt 3, 4 i 5 umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą i konsumentowi zostanie wystawiona faktura korygująca lub paragon do dokumentu zakupu.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz prowizji od płatności wykonanej płatności online przez internetowy serwis usługowy, pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem a Sprzedawcą.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy nie wcześniej jednak niż po dokonaniu przez Klienta zwrotu przedmiotu umowy, którego dotyczy odstąpienie lub przedstawieniu dowodu na dokonanie takiego zwrotu. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku zwrot płatności obywa się na koszt Sprzedawcy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  14. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; nagrania audioprodukty zawierające w komplecie oprogramowanie lub licencję oprogramowania w tym syntezatory, pakiety sampli i brzmień oraz wszystkie fizyczne nośniki z muzyką (podstawa prawna art 10, punkt 3, podpunkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny)
 11. W przypadku zakupu części, podzespołów, płytek i elementów elektronicznych ze względu na ich specyfikację i delikatności lub jednokrotność użycia oraz ochronę ESD muszą być zwrócone w stanie nienaruszonym z nienaruszonymi foliami i naklejkami zabezpieczającymi, opakowaniami fabrycznymi. Bez śladów montażu czy też użycia.
  Naruszenie warunków zawartych w punkach 2 oraz 2a skutkować będzie odesłaniem towaru przez Sprzedającego na koszt kupującego.

§9 Procedura reklamacji

 1. Podczas przyjęcia zamówienia Klient ma obowiązek sprawdzenia Towarów, w dniu odbioru zamówienia, w tym stanu ich opakowania oraz czy ilość i asortyment dostarczonych Towarów są zgodne z fakturą i listem przewozowym. W razie widocznych uszkodzeń powstałych podczas transportu Towarów, Klient powinien to zgłosić uprawnionej osobie dostarczającej towar w formie pisemnej na podstawie prawidłowo sporządzonego i podpisanego przez obie strony protokołu.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta po otrzymaniu przesyłki istnienia uszkodzeń fizycznych Towaru, Klient powinien niezwłocznie zgłosić te wady Sprzedawcy w formie pisemnej podając nazwę Towaru, jego ilość, datę wykrycia wady Towaru oraz złożyć czytelny podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana faksem pod nr +48 512 12 80 80 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres serwis@djlab.pl.
 3. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności.
 4. Jeżeli zakupiony wysyłkowo towar zawiera wady lub jest niezgody z zawartą umową lub Zamówieniem, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca.
 5. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.
 6. Reklamacje rozpoznawane będą najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od ich wpłynięcia.
 7. Do reklamowanego produktu należy dołączyć kopię faktury zakupu lub paragony lub inny dowód zakupu. Po wyjaśnieniu reklamacji i jej akceptacji przez Sprzedawcę zostanie wystawiona faktura korygująca lub paragon.
 8. W przypadku, kiedy Klient otrzyma towar inny od zamówionego powinien skorzystać z procedury reklamacji, tj. poinformować Sprzedawcę o zaistniałym problemie oraz odesłać towar. Po pozytywnej weryfikacji przez Sprzedawcę stanu faktycznego klient otrzyma zamówiony towar oraz zwrot kosztów transportu wynikających z procedury reklamacji. Klient ma również prawo do odstąpienia od umowy jak opisano w §8.
 9. W przypadku, kiedy klient omyłkowo otrzyma towar o większej wartości jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy. Sprzedawca powziąwszy informację o takim fakcie ma prawo do zażądania zwrotu towaru. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązany jest przesłać klientowi towar zgody z zamówieniem niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu błędnie przekazanego towaru. W przypadku uchylania się przez Klienta od obowiązku zwrotu omyłkowo wysłanego towaru o wartości większej niż towar zamówiony i opłacony Sprzedawca ma prawo wystąpić z roszczeniem w związku z bezpodstawnym wzbogaceniem się Klienta (art. 406-408 Kodeksu cywilnego).

§10 Gwarancja

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora, jak i samego Sprzedawcę. Warunki i treść ewentualnej gwarancji dostępne są na karcie produktu.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy;
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy w związku z rękojmią.
 4. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

§11 Zwrot należności Klientom

 1. Sprzedawca dokona zwrotu należności w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych w przypadku:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. odstąpienia od umowy;
  3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 2. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta), za pomocą których Klient dokonał zapłaty z góry za zamówienie, przy czym Klientowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do żądania zapłaty odsetek.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie posiada danych niezbędnych do dokonania zwrotu nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych niezbędnych do dokonania zwrotu.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych i imiennych, jeśli były niezbędne do dokonania zwrotu, lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 5. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu należności bezpośrednio Klientowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w pkt. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy lub w przypadku odstąpienia od umowy w inny sposób za wyraźną zgodą Klienta.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych należącego do niego systemu teleinformatycznego, co może spowodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientowi korzystanie z usług. Sprzedawca każdorazowo publikować będzie na stronie internetowej informację na temat przewidywanego terminu prac oraz okresu ich trwania.
 2. W wyjątkowych okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo i stabilność systemu teleinformatycznego Sprzedawca będzie mieć prawo do ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną bez wcześniejszego opublikowania na ten temat informacji.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen i dostępności towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej realizacja zamówienia zostanie zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej powiększony o okres niezbędny do ewentualnego przywrócenia prawidłowego działania Sklepu.
 5. Sprzedawca może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty za uprzednią zgodą Klienta wyrażoną na trwałym nośniku.
 6. Klient może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty za uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną na trwałym nośniku.
 7. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 8. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 9. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem będzie chciał wdać się w spór ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.